ASSESSORIA ESTADÍSTICA I METODOLÒGICA

FORMES presta serveis de suport metodològic i anàlisi estadístic a empreses, organismes públics o privats, universitats, Investigadors, PhD, Tesis i Màsters.
Els integrants del nostre equip són Membres de comitès científics de diverses jornades, reunions o congressos científics nacionals i internacionals, a més de membres de Comitès relacionats amb defensa de Tesi de Grau, tesis doctorals, Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster.

FORMES ofereix serveis empresarials d’assessoria estadística i metodològica gràcies a l’equip d’especialistes en assessorament en recerca bàsica i clínica. Aquestes investigacions presenten un enorme potencial a l’hora de generar dades que són crucials per a la detecció, prevenció i solució de problemes relacionats amb la salut. Per aquest motiu, cada dia són necessàries tècniques estadístiques i metodològiques més poderoses, precises i sofisticades en les diverses disciplines relacionades.

Amb l’objectiu de desenvolupar una correcta manipulació de la informació generada a partir d’aquestes investigacions, FORMES fa per a vostès el disseny d’estudis, maneig de dades, anàlisi i interpretació dels resultats.

ASSESSORAMENT ESTADÍSTIC

El nostre assessorament empresarial inclou el suport estadístic en la creació de bases de dades i cohorts, per mitjà dels següents serveis:

 • Càlcul de mides mostrals.

 • Anàlisi descriptius (mesures de tendència central, de dispersió, de posició i forma).

 • Creació de taules i gràfics complexos (múltiples variables, gràfics 3D, etc.).

 • Generació de taules bivariades.

 • Anàlisi bivariant (t de student, Chi quadrat, Mann-Whitney, correlació, etc.).

 • Anàlisi de la variància univariants (ANOVA) o multivariants (MANOVA, ANCOVA, etc.).

 • Models Lineals Generalitzats. Regressió lineal, logística o Cox.

 • Models Mixtes.

 • Sensibilitat i especificitat. Corbes ROC.

 • Anàlisi de Supervivència. Estimador Kaplan-Meier.

 • Anàlisi factorial i components principals.

 • Tècniques Machine Learning (supervisades i no supervisades). models predictius

 • Disseny de qüestionaris i / o plantilles de recollida de dades.

ASSESSORAMENT METODOLÒGIC

A més FORMES ofereix un suport i seguiment metodològic des de l’inici del desenvolupament de la línia d’investigació, en les fases prèvies a la presentació de propostes / memòries i en general al llarg del cicle de vida del projecte, a través dels següents serveis:

 • Disseny de l’estudi: formulació de la pregunta d’investigació.

 • Revisió bibliogràfica.

 • Definició dels apartats a redactar en un protocol.

 • Revisió completa del protocol.

 • Revisió d’objectius i hipòtesis.

 • Revisió de la metodologia. Selecció de grups, subjectes i variables principals.

 • Càlcul de la mínima mostra reclutar i redacció de la mida mostral.

 • Redacció de l’anàlisi de dades i presentació dels resultats.

De la mateixa manera, com a experts en assessorament de tesis doctorals (suport a doctorands / es) i treballs de final de grau / màster, portem a terme i de forma personalitzada, les seves investigacions des del plantejament inicial de la investigació fins a la publicació dels resultats per a la presentació davant del tribunal de tesi. Així com publicacions, comunicacions i pòsters, a través de:

 • Revisió d’articles.

 • Redacció d’articles: traducció, escriptura en anglès.

 • Assessoria en la presentació de resultats per a la seva difusió científica ( pòsters i comunicacions orals)

MÈTODE DE TREBALL

L’investigador interessat exposarà els dubtes concrets sobre l’estudi que vol realitzar. Se li assessorarà sobre el disseny de la investigació, metodologia o tècniques d’anàlisi a seguir, però sense realitzar el treball que comporti. L’interessat serà el responsable de realitzar els anàlisis segons les orientacions donades pel metodòleg. Aquest tipus d’assessorament està indicat per a aquells investigadors que ja tenen una certa familiaritat amb el mètode a aplicar.

Es realitzarà tot el treball que comporti la consulta plantejada per l’investigador, assistint en la seva anàlisi amb l’elaboració del corresponent informe. Es partirà d’una primera reunió amb la persona interessada, en la qual s’especifiquin els objectius de l’estudi, les dades disponibles i el tipus de treball que necessita dur-se a terme. Posteriorment, s’elaborarà un pressupost en funció del nombre d’hores de dedicació que l’estudi necessita i els terminis de realització. Si s’accepta el pressupost, es signarà un acord de confidencialitat i el tècnic durà a terme les anàlisis estadístiques completes, que es lliurarà a l’interessat juntament amb la interpretació dels mateixos en un informe final. Es farà una reunió posterior al lliurament de resultats per a la discussió dels mateixos i la resolució de possibles dubtes de l’investigador.